องค์การบริหารส่วนตำบล โสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ