หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
''โสกปลาดุกก้าวหน้า สินค้าเกษตรก้าวไกล
ถนน น้ำ ไฟ ครบครัน ร่วมผลักดันเศรษฐกิจฐานราก
สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้ากัน''
วิสัยทัศน์ อบต.โสกปลาดุก
นายณรงค์ แขนสันเทียะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
องค์การบริหารส่วนตำบล
โสกปลาดุก
1
2
 
   
 
 
 
 
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม  [ 10 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ขออนุญาตให้บุคลากรในหน่วยงาน มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ 10 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ขอความร่วมมือเสนอชื่อและประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ [ 10 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ขอส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ 10 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
เรียนเชิญร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด แจ้งการใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
ขอนําส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (เพิ่มเติม) [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
**ด่วนที่สุด***รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
**ด่วนที่สุด**โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
***่ดวนที่สุด*** แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
***ด่วนที่สุด*** ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
เชิญประชุมผู้บริหารองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอบำเหน็จณรงคื นายอำเภอคอนสาร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชย. และนายก ทม.ชัยภูมิ [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
ประกาศ ก.ท.จ.ชย. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 68) พ.ศ.2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 134 
แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 208 
ขอขอบคุณในการสนับสนุนโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในฌอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกจังหวัดชัยภูมิ (ครั้งที่ 5) [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
***ด่วนที่สุด*** โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข – แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขั [ 2 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
 
   
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.1/ว 4981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4973  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4969  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งผลการตรวจหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลหนองพอก กค. มท 0803.3/ว4968  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว4951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4952  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว5  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วมงาน "สัปปายะอวอร์ด 2562" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4932  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4909  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว4950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21692-21713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21714-21789 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารกระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว4916  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ กศ. มท 0816.4/ว4944  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา กศ. มท 0816.3/ว4910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4919  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เปลี่ยนแปลงวันส่งแบบรายงานการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายารักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สล. มท 0801.3/ว119  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4850 [อบจ.] [เทศบาล อบต.]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4908  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว4880  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4889  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้า [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 52 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที [ 18 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 218 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที [ 18 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 205 
 


ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ) ประจำเดือ [ 28 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบ [ 27 พ.ย. 2562 ]

   
 
 
ทดสอบ (1 เม.ย. 2562)    อ่าน 734  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 044-125-212
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10