หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
''โสกปลาดุกก้าวหน้า สินค้าเกษตรก้าวไกล
ถนน น้ำ ไฟ ครบครัน ร่วมผลักดันเศรษฐกิจฐานราก
สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้ากัน''
วิสัยทัศน์ อบต.โสกปลาดุก
นายณรงค์ แขนสันเทียะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
องค์การบริหารส่วนตำบล
โสกปลาดุก
1
2
 
   
 
 
 
 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 113 
การใช้ excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 123 
***ด่วนมาก*** การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายงานจังหวัดภายในวันที่ 29 ต.ค.63) [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 105 
กำหนดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 177 
ซักซ้อมแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
แจ้งสถานศึกษา ที่ค้างส่งเอกสารการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
**ด่วนที่สุด** การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
**ด่วนที่สุด** การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
**ด่วนที่สุด** การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 49 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
**ด่วนที่สุด** รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 68 
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 221 
ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 67 
***ด่วนที่สุด***ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพย์กรน้ำ ฤดูแล้ง ปี2563/64 [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 76 
การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 121 
**ด่วนที่สุด** การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 107 
***ด่วนที่สุด*** การฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 317 
การดำเนินงานตามโครงการ หน้าบ้าน น่ามอง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 117 
แจ้งการโอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุราฯ จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 100 
**ด่วนที่สุด** การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และกรรกมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 99 
 
   

 
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 กพส. มท 0810.6/ว3337  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19649-19724 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)กศ. มท 0816.4/ว3209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อฯ]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3280  [ 29 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว26  [ 29 ต.ค. 2563 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดที่ได้ตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นในกรณีไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กำหนดไว้ สน.คท. มท 0808.2/ว3335 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
แนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3338  [ 29 ต.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 29 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 18-19 และรุ่นที่ 21 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3344 [รายชื่อ]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19539-19584 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.4/ว3331  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา กม. มท 0804.3/ว6244  [ 29 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว101  [ 28 ต.ค. 2563 ]
การขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น) และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว6496  [ 28 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว3330  [ 28 ต.ค. 2563 ]
ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 3323  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการขยายเวลาระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.5/ว6445  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กสว. มท 0820.2/ว3300 [เอกสารแนบ]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สน.คท. มท 0808.2/ว3262  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว 6441  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3293 [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/3291 [บัญชีรายละเอียด] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)] [บัญชีรายชื่อ (ใหม่)] [แนวทางฯ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้า [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 173 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที [ 18 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 293 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที [ 18 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 305 
 


จ้างตามโครงการรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโ [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉ [ 30 ก.ย. 2563 ]จ้างตามโครงการรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโ [ 30 ก.ย. 2563 ]

   
 
 
ทดสอบ (1 เม.ย. 2562)    อ่าน 1356  ตอบ 0  
 
 

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 044-125-212
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10