หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ประกอบด้วยเส้นทางหลักคมนาคม 1 เส้นทาง คือ ทางหลวงหมายเลข 2354 ชัยภูมิ - เทพสถิต ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เป็นระยะทาง ประมาณ 6 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน ทางหลวงหมายเลข 2354 ชัยภูมิ - เทพสถิต ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร
น้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภคจะเป็นน้ำฝนและน้ำประปา แหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก มีลำน้ำที่สำคัญ ประกอบด้วย

อ่างเก็บน้ำบ้านท่าช้าง
ลำห้วยวังเต่า

สระประมง
ฝายนิวซีแลนด์

ลำห้วยระเหว
ลำห้วยกระจวน

สระน้ำหมู่บ้าน
ลำห้วยลีผี

สระเก็บน้ำวังกุง
ลำห้วยอ่างแข้
 
       
น้ำ

อ่างเก็บน้ำท่าช้าง
สระน้ำหมู่บ้าน

ลำห้วยระเหว
สระน้ำ รพช.

สระเก็บน้ำวังกุง
ลำห้วยวังเต่า

ฝายนิวซีแลนด์
ลำห้วยกระจวน

สระประมง
อ่างแข้

สระวัด    
  ป่าไม้
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ที่อยู่ในความรับผิดชอบป่าสงวนแห่งชาตินายางกลัก จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักธรรมชาติตามฤดูกาล เช่น เห็ด ผักหวาน หน่อไม้ อีลอก ดอกระเจียว สัตว์ป่า