หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
ชาวบ้านในตำบลโสกปลาดุก มีสภาพสังคมแบบชนบท มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ชาวบ้านอยู่กันแบบเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุก จำนวน 1 แห่ง

หน่วยกู้ชีพ อบต.โสกปลาดุก จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
           
ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลโสกปลาดุก ส่วนมากจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สังกัด สพฐ.
 
โรงเรียนบ้านท่าศิลา สังกัด สพฐ.
 
โรงเรียนบ้านหนองตานา สังกัด สพฐ.

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สังกัด สพฐ.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) จำนวน 1 แห่ง
 
การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 12 แห่ง

วัดถ้ำวังทอง (วังแว้) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดบ้านท่าช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดบ้านโสกปลาดุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

สำนักสงฆ์ป่าศรีทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

สำนักสงฆ์พุทธภาวนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดบ้านหนองตานา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดบ้านหนองบัวน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดบ้านหนองคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

สำนักสงฆ์บ้านดอนตะโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

สำนักสงฆ์บ้านดอนชุมช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดบ้านท่าบอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

สำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโสกปลาดุก อยู่ทางภาคอีสานประเพณีที่สืบทอดกันมา ฮีดสิบสองคลองสิบสี่

บุญกุมข้าวใหญ่ (บุญประทายข้าวเปลือก)

บุญคูนลาน

บุญปั่นข้าวจี่

บุญขนมหมก (บุญพเวทย์)

สงกราณ์

บุญเบิกบ้าน

บุญบั่งไฟ

เข้าพรรษา

บุญข้าวประดับดิน

บุญข้าวสาก

ออกพรรษา

บุญกฐิน