หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 


นางสาวปริศนา วรรณทอง
ปลัด อบต.
 
 


นางสาวอัญชลี ผ่านประดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายเสมียน คงดี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวเตือนใจ ปะนัดดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ส.อ.นิธิศ์พัฐ ภักดีจีรดิฐ
นักทรัพยากรบุคคล


นายสวน เทพราชา
พนักงานขับรถยนต์


นายโอภาส ป้องขันธ์
คนงานเครื่องสูบน้ำ