หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
   
 
 
   
 
   

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
   
 
   

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง สะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างชุมชน และคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ให้มีความเข้มแข็ง

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพ และอนามัย

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

การพัฒนาตลาด

ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดการระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

การจัดการสนับสนุนด้านการศึกษา และการเรียนรู้

ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง โปร่งใส และยุติธรรม

ส่งเสริมการบริหาร อบต.ตามหลักธรรมาภิบาล

การรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 044-125-212
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10